OMCL-AC160TN 无镀层探针

K=300kHz F=26.0N/m
Tapping, Air, non-coating(AFM探针)

OMCL-AC200TS 轻敲探针 扫描探针 中硬度探针

K=150kHz F=9N/m
Tapping, Air(AFM探针)

OMCL-AC200TN(AFM探针)

K=150kHz F=9N/m
Tapping, Air, non-coating(AFM探针)

OMCL-AC240TS 软探针 扫描探针 硅探针

K=70kHz F=2N/m
Soft Tapping, Air(AFM探针)

OMCL-AC240TN(AFM探针)

K=70kHz F=2N/m
Soft Tapping, Air, non-coating(AFM探针)

BL-RC150VB(AFM探针)

K=37 & 13 kHz F=0.03 & 0.006 N/m
tapping, contact, force curve(AFM探针)

BL-AC40TS(AFM 探针)

K=110 kHz F=0.1 N/m
tapping in water(AFM 探针)

BL-AC10FS(DS)(AFM 探针)

K=1500 kHz F=0.1N/m
tapping in water, fast scan(AFM 探针)

OMCL-TR800PSA(AFM 探针)

K=73&24 kHz F=0.57&0.15 N/m
contact mode, Air, water(AFM 探针)

OMCL-RC800PSA(AFM 探针)

K=69,18,71&19 kHz F=0.39,0.05,0.76&0.1 N/m
contact mode, Air, water
LFM(AFM 探针)

OMCL-TR400PSA(AFM 探针)

K=34&11 kHz F=0.08&0.02 N/m
contact mode, Air, water
Tapping mode in water(AFM 探针)